(+91) 9891379670

Price List

Shankh

Type

Rate1

Rate2

Rate3

Dakhnavarti Shankh (Special)

Rs.5100.00

Parad Shankh

Rs.1100.00

Moti Shankh(Small)

Rs.550.00

Bjane wala Shankh

Rs.750.00

Vishnu Shankh

Rs.5100.00

Dakhnavarti shankh(Large)

Rs.3100.00

Dakhnavarti Shankh(Midium)

Rs.2100.00

Dakhnavarti Shankh(small)

Rs.1100.00

Moti Shankh(Midium)

Rs.1100.00

Moti Shankh(Large)

Rs.1500.00