(+91) 9891379670

Price List

Rudraksh

Type

Dana

with Mala

Ek Mukhi Rudrakash (Kaju Aakar)

Rs.2100.00

Rs.2500.00

Ek mukhi(Gol aakar(Indonesian))

Rs.5000.00

Rs.5400.00

Do Mukhi Rudrakash

Rs.250.00

Rs.650.00

Teen Mukhi Rudrakash

Rs.250.00

Rs.650.00

Chaar Mukhi Rudrakash

Rs.250.00

Rs.650.00

Paanch Mukhi Rudrakash

Rs.250.00

Rs.650.00

Cheh Mukhi Rudrakash

Rs.250.00

Rs.650.00

Saat Mukhi Rudrakash

Rs.600.00

Rs.999.00

Aath Mukhi

Rs.3500.00

Rs.3900.00

Nau Mukhi Rudrakash

Rs.4000.00

Rs.4400.00

Dus Mukhi Rudrakash

Rs.4100.00

Rs.4500.00

Gyarah Mukhi Rudrakash

Rs.5500.00

Rs.5900.00

Barah Mukhi Rudrakash

Rs.6500.00

Rs.6900.00

Terah Mukhi Rudrakash

Rs.8500.00

Rs.8900.00

Chaudah Mukhi Rudrakash

Rs.22500.00 to 45000.00

Rs.22900.00 to 45400.00

Gauri Shankar Rudrakash

Rs.4500.00

Rs.4900.00

Ganesh Rudrakash

Rs.1500.00

Rs.1900.00

Ek Mukhi Rudrakash package

Rs.2700.00

Saraswati Ganesh Band package

Rs.2100.00

Rudrakash Moti Mala package

Rs.1450.00

Sarve kashta nivaran yantra

Rs.2390.00